22. strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev

Mednarodno strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev, ki poteka v organizaciji Društva restavratorjev Slovenije in Skupnosti muzejev Slovenije, tokrat gosti Posavski muzej Brežice. V dvaindvajsetih letih organizacijo in izvedbo tako zahtevnega projekta prvič prevzema regionalni muzej, saj je bilo doslej to v domeni nacionalnih muzejev. Kolegom iz Brežic in njihovemu vodstvu se za prijazno vabilo in pripravo strokovnega srečanja, predavanj in razstave plakatov iskreno zahvaljujem.

Kljub vabilu je sodelovanje kolegov iz Evrope, ki so sicer tradicionalno prisotni na našem strokovnem posvetu, tokrat žal skromno. To si razlagamo z dejstvom, da smo bili konservatorji-restavratorji zaradi epidemije v preteklih dveh letih v precej projektih ustavljeni, zdaj pa zastavljene naloge zaradi sprostitve javnega življenja še intenzivneje izvajamo. Razumljivo je, da pomanjkanje časa vpliva tudi na udeležbo na mednarodnem posvetu. Vsekakor pa z udeležbo nismo nezadovoljni, saj se je odzvalo kar devetdeset udeležencev iz Slovenije, sedem iz Hrvaške in trije iz Združenega kraljestva. Poleg plenarnega članka so udeleženci pripravili še enainsedemdeset povzetkov. Hkrati se lahko pohvalimo tudi s pestro paleto sodelujočih javnih zavodov s področja kulturne dediščine, fakultet, inštitutov in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture.

V zadnjih letih se je v konservatorstvu-restavratorstvu opazno okrepila potreba po naravoslovnih preiskavah materialov, kar je izraziteje vidno tudi v številu povzetkov s tega področja. Konservatorji-restavratorji uspešno sodelujemo s kolegi iz raziskovalnih ustanov in tako prispevamo k boljšemu razumevanju dediščine, zaradi rezultatov analiz in raziskav pa lažje sprejemamo odločitve o izvedbi posegov in uporabi ustreznih materialov za konserviranje. Največ povzetkov raziskav je s področja nepremične kulturne dediščine, kolegi pa se lotevajo tudi tem, ki se v svetu šele razvijajo, npr. raziskovanja vonja kot vrednote dediščine. Izpostaviti je treba tudi področje izobraževanja, v okviru katerega je predstavljenih nekaj projektov, v katere se lahko vključimo ali pa njihove izsledke uporabimo kot vir informacij. Ker v Sloveniji za našo stroko ni organiziranih izobraževanj v okviru Ministrstva za kulturo, je vseživljenjsko poklicno izobraževanje prepuščeno predvsem izbiri posameznika, zato pozdravljamo kolege, ki to počno permanentno in svoje znanje in izkušnje delijo z ostalimi, tudi s prispevki v zborniku tega srečanja.

Med povzetki pogrešamo predstavitve posegov z nekaterih področij konservatorstva-restavratorstva, ki so bila sicer v preteklosti bolje zastopana, tokrat pa jih preprosto ni: tekstil, steklo, keramika, filmska dediščina, manjkajo tudi predstavitve razstav in novih publikacij. V prihodnosti moramo k sodelovanju ponovno pritegniti več kolegov iz muzejev, saj njihova udeležba na strokovnem srečanju iz leta v leto stagnira, prav oni pa izvajajo posege na materialih, ki so letos umanjkali.

Precejšen del zbornika zaseda plenarni članek, ki je namenjen predvsem izobraževanju konservatorjev-restavratorjev. Uredniški odbor je sklenil, da se bomo v prihodnjih letih posvečali problematiki čiščenja površin različnih predmetov / materialov kulturne dediščine, vsako leto pa bo detajlneje obdelana posamezna tema. V tokratnem strokovnem članku sta predstavljena kompleksnost postopkov čiščenja površin in odstranjevanje filmotvornih materialov na polikromirani leseni plastiki in slikah, kjer kolegici sistematično nizata primere uporabe sodobnejših metod in materialov v konservatorsko-restavratorski praksi, ki sta jih razvila Richard Wolbers in Paolo Cremonesi.

Vsekakor pa mednarodnega srečanja konservatorjev-restavratorjev in obsežnega zbornika, ki ob tem izide, ne bi bilo brez številnih kolegov, ki so prepoznali pomen strokovnih druženj in že vrsto let sodelujejo pri krepitvi renomeja naše stroke. Posebna zahvala gre seveda članom uredniškega in organizacijskega odbora, recenzentkam, lektorjema, oblikovalki in ostalim,  ki s svojim nesebičnim delom in osebno zavzetostjo pripomorejo k odličnosti posveta. Naj torej letošnje druženje prinese nova znanja in strokovne povezave, spodbudi nove ideje in nas utrdi v konservatorsko-restavratorskih veščinah.

Irena Porekar Kacafura, glavna urednica

ZBORNIK 2022 – Konservator-restavrator: povzetki mednarodnega strokovnega srečanja 2022

Uvod | Introduction

Irena Porekar Kacafura

PLENARNI ČLANEK | PLENARY ARTICLE

Čiščenje površine in odstranjevanje filmotvornih materialov na polikromirani leseni plastiki in slikah (po Cremonesiju) | Surface cleaning and removal of film-forming materials from polychrome wood and easel paintings (according to Cremonesi)

Martina Vuga, Lucija Močnik Ramovš

POVZETKI PLAKATOV MEDNARODNEGA STROKOVNEGA SREČANJA 2022

PAPIR

Utemeljitev retuširanja pri doživljanju vizualne celovitosti

Stevo Leskarac

Konserviranje in restavriranje kitajskega misijonarskega zvitka

Tatjana Rahovsky Šuligoj

SLIKE

Restavriranje slike Dekle s cvetjem

Darja Srebnik

Milan Klemenčič, Portret Julija Nardina

Polona Paglovec Šuligoj

Konservatorsko-restavratorski poseg na oltarni sliki Janeza Wolfa

Katarina Blaži

Skriti ljubljanski meščani

Liza Lampič

Primerjava različnih tehnik odstranjevanja premaza

Zoja Bajdè, Barbara Dragan, Maja Pečnik

Izdelava platnenih vstavkov z laserskim izrezom

Maja Pečnik, Barbara Dragan, Zoja Bajde

Načini lokalne sanacije slike z manjkajočim platnom in ohranjeno podlogo

Barbara Dragan, Maja Pečnik, Zoja Bajdè

POLIKROMIRAN LES

Konservatorsko-restavratorski posegi na leseni poslikani in pozlačeni skulpturi Angel iz zbirke sakralnih predmetov Muzeja Slavonije v Osijeku

Ana Božičević

Konservatorsko-restavratorski posegi na premičnem inventarju cerkve sv. očeta Nikolaja, Mikluševci – rekonstrukcije / kopije

Tamara Ukrainčik, Maja Sučević Miklin

Kraljevska vrata

Irena Jeras Dimovska

Konservatorsko-restavratorski poseg na glavnem oltarju v cerkvi sv. Štefana v Semiču

Mateja Ocepek

Glavni oltar iz cerkve sv. Helene v Podpeči pri Črnem Kalu

Nuška Dolenc Kambič

Konservatorsko-restavratorski poseg na stranskem oltarju iz cerkve sv. Helene v Podpeči pri Črnem Kalu

Tina Vrenko

LES

Restavriranje godal – odstranjevanje nečistoč

Andreja Jamšek

Skoraj izgubljena omara za procesijski kip

Albina Kržič

ARHEOLOGIJA

Konserviranje-restavriranje antičnega stekla

Helena Pucelj Krajnc

Porozna – manj žgana arheološka keramika

Nina Mertik

Mikroizkopavanje bronastodobnega depoja iz Vodic v Dobrepolju

Matjaž Bizjak

Bronasti železnodobni predmeti izpod Krna

Andrej Ferletic

Konserviranje-restavriranje antičnega noža

Zala Rebernak

SESTAVLJENI MATERIALI

Sadjarska zbirka Banove domačije v Artičah

Nives Slemenšek

Konservatorsko-restavratorski poseg na mrliškem vozu

Simon Špital

TEHNIŠKA DEDIŠČINA

Rudarska svetilka: rekonstrukcija posodice za olje

Katja Uršič

Konserviranje-restavriranje in hiperspektralno skeniranje reklamne table Pozor na znamko »Zvezdo«, Berlin

Mojca Zver, Lovro Cigič

Restavriranje vojaškega avtomobila Zastava AR 55

Drago Štimec

KOVINA

Nevarna večerja – jedilni pribor z orožjem

Irena Porekar Kacafura

DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Raziskovanje možnosti uporabe nizkocenovnih mikrokrmilnikov za varovanje dediščinskih zbirk

Gabriela Aleksić

PRIRODOSLOVNO GRADIVO

Konserviranje, restavriranje in prepariranje fosilnih ostankov šaleških mastodontov

Stojan Knežević

STENSKE SLIKE IN MOZAIKI

Konserviranje-restavriranje baročnih poslikav v kapelici Žalostne Matere Božje, Praproče

Anja Novak, Anita Klančar Kavčič

Reševanje poslikave Vihar na Genezareškem jezeru na pročelju cerkve sv. Nikolaja na Bregu v Žužemberku (EŠD 2735)

Saša Snoj

Odkritje in prezentacija stenskih poslikav v cerkvi sv. Tomaža na Vrsniku nad Idrijo

Anita Klančar Kavčič

Kmečka freska in naslikana številka iz 18. in 19. stoletja na hiši Rateče 38 na Gorenjskem

Eva Tršar Andlovic

Konserviranje-restavriranje stenskih slik Vaska Preglja v gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani

Maša Berdon

Ohranitev stenskih slik z ogroženega objekta

Matevž Sterle

Odkritje in prezentacija stropne dekoracije v pritličju palače Besenghi degli Ughi v Izoli

Nataša Škrjanec

Utrjevanje stenskih poslikav z nanoapni – primer poslikav v cerkvi Žalostne Matere božje v Dolenji vasi pri Senožečah

Andrej Jazbec

KAMEN IN ŠTUK

Konservatorsko-restavratorski posegi na rimskem zidu na Mirju v Ljubljani

Saša Stržinar Sterle, Nina Žbona

Amonijev oksalat kot alternativa sintetičnim polimernim hidrofobnim premazom na kamnitih spomenikih

Špela Govže

Konserviranje-restavriranje osrednjega spomenika padlim borcem in žrtvam nob v Bohinjski Bistrici (EŠD 11188)

Ana Resnik

Restavriranje epigrafske plošče iz koprske krstilnice sv. Janeza Krstnika

Lidija Gardina

Ohranjanje mavčnih odlitkov Frančiška Smerduja: pretekle izkušnje, novi izzivi

Erica Sartori

STAVBNA DEDIŠČINA

Gradbena sonda med arhitektom, konservatorjem, gradbincem in restavratorjem

Vid Klančar

Konservatorski načrt Novo mesto – Narodni dom (EŠD 8581)

Maja Ivanišin

KOPISTIKA

Kopije in rekonstrukcije za razstavo Kristus Kralj

Irma Langus Hribar, Miran Pflaum

Izzivi kopistike na primeru alegorij z vhodnega stopnišča Narodnega muzeja Slovenije

Nina Žbona, Rok Hafner

NARAVOSLOVNE PREISKAVE

Vrednotenje postopkov konserviranja-restavriranja papirja s predpripravljenimi japonskimi papirji

Jasna Malešič, Meta Kojc

Proučevanje raznolikosti in živosti glivne združbe na slikah na platnu

Mitja Gajšek, Martina Turk, Jerneja Čremožnik Zupančič, Polona Zalar

Dovzetnost sintetičnih materialov v konservatorstvu-restavratorstvu za rast gliv

Amela Kujović, Katja Kavkler, Polona Zalar

Neinvazivne preiskave triptiha iz cerkve sv. Dominika v Izoli

Klara Retko, Lea Legan, Maša Kavčič

Raziskave korozijskih plasti vzorcev železnodobne čelade iz Podzemlja z metodo SEM-EDS

Nataša Nemeček, Andrea Martín Pérez, Lucija Grahek

Raziskave plesni na poslikavah rimske vile na arheološkem najdišču v Celju

Natalija Govedić, Ana Gubenšek, Katja Kavkler, Jelka Kuret, Polona Zalar

Preiskave barvnih plasti stenskih poslikav v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Turnišču

Petra Bešlagić

Kemijske analize na Plečnikovi fasadi na Maistrovi ulici 2 v Kamniku

Lea Legan, Klara Retko

Pocarjeva domačija: ali naravoslovne analize lahko osvetlijo vzroke poškodb?

Katja Kavkler, Maja Gutman Levstik

Spremljanje učinkovitosti utrjevanja z nedestruktivnimi metodami in situ

Andreja Pondelak, Martina Lesar Kikelj, Nina Žbona, Sabina Dolenec

Vpliv metil celuloze na sveže lastnosti nekonstrukcijskih injekcijskih mas

Marko Odić, Andreja Padovnik, Blaž Šeme

Vpliv vrste apna, agregata in dodatkov na lastnosti apnenih malt in ometov

Andreja Padovnik, Petra Štukovnik

Napihljiv dojenček Trump – napihniti ali ne?

Tjaša Rijavec, Matija Strlič, Jannicke Langfeldt, Abby Moore

Vonj kot vrednota dediščine

Matija Strlič, Emma Paolin, Cecilia Bembibre, Irena Kralj Cigić, Eva Menart, Mojca Ramšak

PREVENTIVNO KONSERVIRANJE

Konserviranje-restavriranje in digitalizacija diapozitivov na steklu

Ksenija Janković, Meta Kojc

Prilagoditev vitrin za uspešnejše uravnavanje mikroklime

Eva Menart

Med idejo in izvedbo. Snemalna ekipa v muzeju.

Grega Gutman, Irma Langus Hribar

IZOBRAŽEVANJE

Virtualna delavnica o podlepljanju z napršenim lepilom (ang. mist-lining) – izkušnje in uporaba

Barbara Horvat Kavazović

Z rezbarskim dletom v likovni svet Alenke Gerlovič

Aleš Vene

Poletna mednarodna delavnica za študente iz Slovenije, Švice in Hrvaške

Anka Batič, Marta Bensa

Krasilne tehnike stenskih poslikav

Tadeja Trajkovski, Alja Fir

Digitalni repozitorij projekta Konserviranje umetnin v javnih prostorih (CAPuS)

Sagita Mirjam Sunara

Izobraževanje na daljavo: Kemija za restavratorje (Chemistry for Conservators, International Academic Projects, London)

Andreja Ravnikar

E-RIHS (Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost)

Jure Letonja, Matija Strlič, Irena Kralj Cigić, Polona Ropret, Klara Retko